ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเอกสารธนาคารเพื่อสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร

QR CODE สำหรับชำระค่าใช้จ่ายนักเรียนทุกคนจะต้อง
ชำระค่าใช้จ่าย 31,925 บาท
ในเบื้องต้นเท่ากันและจะคืนส่วนต่างของแต่ละเหล่าหลังจากที่เลือกเหล่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว