หน้าหลัก

    ประกาศผลสอบภาควิชาการ

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคาร ที่ 13  มี.ค.61 ประกาศผลสอบภาควิชาการล่วงหน้า ทาง Internet : www.atts.ac.th

และ SMS (พิมพ์ “atts” เว้นวรรค “เลขประจำตัวตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปที่หมายเลข “4847604” 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มี.ค.61  ประกาศผลสอบภาควิชาการ ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ เวลา 08.30 –15.30 น.

ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องไปรายงานตัวที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มี.ค.61  เวลา 08.30 –15.30 น.


 

การปฏิบัติของผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ

 1. ลงชื่อรับทราบผลการสอบผ่านภาควิชาการ
   
 2. รับทราบกำหนดการสอบความถนัดและวิภาววิสัย สอบสัมภาษณ์ สอบพลศึกษา และตรวจร่างกายทางแพทย์
   
 3. ส่งเอกสารการสมัคร ได้แก่
 4.            บัตรประจำตัวผู้สมัคร และใบสมัคร ฉบับจริง    (คลิกเพื่่อพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตััวผู้สมัคร)
 5.            สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร       จำนวน 1 ฉบับ
 6.            สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร                      จำนวน 1 ฉบับ

   
 7. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ ปวช.ปีที่ 3
  (หากปรากฏในภายหลังว่า ผลการเรียนของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนจ่าอากาศกำหนดไว้ ผู้สมัครต้องถูกสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ)

   
 8. ผู้สมัครที่เป็นทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน 2 ฉบับ

   
 9. ในกรณีผู้สมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัครผิดพลาด ให้แจ้งกับกรรมการเพื่อขอแก้ไขในฐานข้อมูลด้วย

   
 10. กรณีที่ผู้สมัครมาด้วยตนเองไม่ได้ จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนลงชื่อรับทราบแทนหรือส่งใบสมัครฉบับ จริงพร้อมหลักฐานอื่น ๆ แทนก็ได้ แต่ต้องมอบบัตรประจำตัวผู้สมัครให้ไปแสดงต่อคณะกรรมการด้วย มิฉะนั้น จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์