การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม

การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม

           ๑.  ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขอคะแนนเพิ่มและคะแนนที่เพิ่มเป็นพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้

                  ๑.๑  สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้ได้คะแนนเพิ่มคิดเป็นร้อยละของคะแนนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

                          ๑.๑.๑  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๓

                          ๑.๑.๒  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๔

                          ๑.๑.๓  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๕

                          ๑.๑.๔  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๖

                          ๑.๑.๕  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๗

                  ๑.๒  ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

                  ๑.๓  ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้นซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ให้ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

           ๒.  วิธีการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม

                  ๒.๑  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครจากระบบการรับสมัครออนไลน์ 

                  ๒.๒  พิมพ์แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม จากเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th หรือใช้แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม ผนวก ง ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน

                  ๒.๓  แนบหลักฐานที่ตนได้รับสิทธิ์ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด ดูตัวอย่างแบบหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร และแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณ จากเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th หรือ ผนวก จ และ ผนวก ฉ ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามลำดับ

                  ๒.๔  จัดส่งเอกสารตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ ด้วยตนเองหรือผู้แทนให้ที่ นายทหารกำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ นายทหารกำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า“ส่งหลักฐานคะแนนเพิ่มพิเศษ” ตั้งแต่วันที่พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครได้ จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

           ๓.  ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ ในขณะเดียวกันให้ถือเกณฑ์ตามข้อ ๑.๓ แต่อย่างเดียว

           ๔.  ผู้ที่ได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ ๑.๒ หรือ ข้อ ๑.๓ ถ้าเป็นผู้ที่สอบวิชาทหารได้ตามความในข้อ ๑.๑ ด้วย ก็ให้เพิ่มขึ้นอีกตามเกณฑ์ของชั้นวิชาที่สอบได้

           ๕.  ถ้ามีการสอบคัดเลือกหลายรอบ ให้เพิ่มคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดนี้ทุกรอบ

           ๖.  โรงเรียนจ่าอากาศ จะไม่รับพิจารณา หากผู้สมัครไม่ส่งสำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครไปพร้อมหลักฐานขอคะแนนเพิ่ม และผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มนั้นไปด้วย

 

-------------------------------