การตรวจสอบผลคะแนน และผลการตรวจร่างกายทางแพทย์

การตรวจสอบผลคะแนน และผลการตรวจร่างกายทางแพทย์

                 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนนและผลการตรวจร่างกายทางแพทย์เฉพาะรายบุคคลได้ ตั้งแต่ ๑ – ๑๕ พ.ค.๖๑ ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th กรณีหากต้องการทราบรายละเอียดผลการตรวจร่างกายทางแพทย์ ให้ทำหนังสือขอทราบผลการตรวจร่างกายทางแพทย์ ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองที่ สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ ภายในวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๑ โดยโรงเรียนจ่าอากาศจะรวบรวมข้อมูลและกำหนดวัน เวลา สถานที่เพื่อนัดหมายให้มารับทราบรายละเอียดผลการตรวจร่างกายทางแพทย์ จากคณะกรรมการตรวจร่างกายทางแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ต่อไป