การเลือกเหล่าทหาร

การเลือกเหล่าทหาร

 

           ผู้สอบได้ตัวจริงต้องรายงานตัวเพื่อเลือกเหล่าทหารที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๓.๐๐ น. เท่านั้น หากรายงานตัวหลังเวลา ๑๓.๐๐ น. จะถูกจัดให้เลือกเหล่าเป็นลำดับสุดท้าย หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

 

หลักเกณฑ์การเลือกเหล่าทหาร

 

           ๑.  ผู้สอบได้ตัวจริง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในเหล่าทหารได้ตามความประสงค์ เว้นแต่ในเหล่าทหารนั้นมีผู้มีคะแนนรวมทั้งสิ้นที่สูงกว่า บรรจุไว้เต็มตามจำนวนแล้ว

           ๒.  ผู้สอบได้ลำดับสำรอง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกศึกษาในเหล่าทหารจำนวนที่ขาดได้ตามความประสงค์

           ๓.  ผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน

                    ๓.๑  คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๗ เหล่า ๘ จำพวก ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน จำพวกควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน, เหล่าทหารต้นหน จำพวกบังคับการบิน, เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน และ เหล่าทหารสารวัตร

                    ๓.๒  คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอื่น ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๕ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

           ๔.  ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิการศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และ เหล่าทหารสารวัตร

ข้อมูลประกอบการเลือกเหล่าทหาร

 

เหล่าทหาร

ระยะเวลา

ศึกษา

รายละเอียด

ต้นหน

(จำพวกทหาร

ควบคุมอากาศยาน

และแจ้งเตือน)

(ตห.คจ.)

๒ ปี

ศึกษาเกี่ยวกับ

        การป้องกันทางอากาศ, การเฝ้าตรวจทางอากาศ, การพิสูจน์ฝ่ายการควบคุมการบินสกัดกั้น, การติดต่อสื่อสารในการควบคุมการบินสกัดกั้น และระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (ACCS)

ความก้าวหน้า

        ศึกษาเพิ่มเติมด้านการป้องกันทางอากาศหลักสูตรภายในกองทัพ อากาศ และต่างประเทศ ฝึกร่วมผสมกับนานาชาติด้านการป้องกันทางอากาศ ปฏิบัติงานตามสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศ มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่ราชการกำหนด

ต้นหน

(จำพวกทหาร
บังคับการบิน)

(ตห.บบ.)

๒ ปี

ศึกษาเกี่ยวกับ

        การบริการจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ และการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ความก้าวหน้า

        ศึกษาเพิ่มเติมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศหลักสูตรภายในภายนอกกองทัพอากาศ และต่างประเทศ ตามเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติของกองทัพอากาศ ฝึกร่วมผสมกับนานาชาติด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ ปฏิบัติงานตามหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศ (หอบังคับการบิน) ประจำกองบิน และหน่วยบริการข่าวสารการบินของกองทัพอากาศ และมีสิทธิ์ได้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่ราชการกำหนด

 

อุตุนิยมวิทยา

(อต.)

๒ ปี

ศึกษาเกี่ยวกับ

        อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน (Aviation Weather) ความรู้ด้านแผนที่อากาศ ข้อมูลข่าวอากาศที่ให้บริการด้านการบิน การตรวจอากาศและการรายงานข้อมูลข่าวอากาศ สภาพอากาศในอวกาศ (Space Weather) ธรรมชาติของดวงอาทิตย์ อิทธิพลจากการปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ ผลกระทบที่มาจากการปลดปล่อยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลก รวมทั้งการแจ้งเตือนและพยากรณ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคต่าง ๆ จาก
ดวงอาทิตย์ที่จะเกิดขึ้นบนโลก

ความก้าวหน้า

        เป็นเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ (Weather Man)มีทุนให้ศึกษาต่อด้านข่าวอากาศในต่างประเทศ (สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก)
มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตำแหน่ง นายทหาร
ข่าวอากาศ เหล่าทหารอุตุ

 

ช่างอากาศ

(ชอ.)

๒ ปี

ศึกษาเกี่ยวกับ

        โครงสร้างอากาศยาน (Airframe), เครื่องยนต์อากาศยาน (Power plant),
ระบบอากาศยาน (General), สมรรถภาพมนุษย์ (Human performance
and Limitations),กฎหมายการบิน (Law and regulations)และ นิรภัยภาคพื้น (Ground safety)

ความก้าวหน้า

        ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารอากาศ เหล่าทหารช่างอากาศ
มีโอกาสไปศึกษา อบรม ดูงานต่างประเทศเมื่อมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน ๔ ปี สามารถสอบใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ประเภทที่ ๒ (License)จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT),ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคประจำอากาศยานจะได้รับการบรรจุเป็นช่างเทคนิคประจำอากาศยาน (มีเงินเพิ่มปฏิบัติงานบนอากาศยาน) สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหาร
ช่างอากาศ ประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์

สื่อสาร

(ส.)

๒ ปี

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

        ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่าอาชีวศึกษา และช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพอากาศ เช่น ช่างวิทยุสื่อสารประจำอากาศยาน ช่างวิทยุสื่อสารการบินภาคพื้น, ช่างเรดาร์, ช่างโทรศัพท์, ช่างวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม, ช่างปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด เจ้าหน้าที่สื่อสารทางยุทธวิธี, เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ความก้าวหน้า

        บรรจุเป็นช่างสื่อสารประจำอากาศยาน, ช่างสื่อสารโทรคมนาคม ช่างสื่อสารภาคพื้น, ช่างสื่อสารประจำสถานีเรดาร์, ช่างปรับมาตรฐานเครื่องมือวัด, ช่างโทรศัพท์และระบบเครือข่าย, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสื่อสารยุทธวิธี, เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพอากาศ และสามารถนำความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ

สรรพาวุธ

(สพ.)

๒ ปี

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

        หมวดวิชาอาวุธและอุปกรณ์, กระสุนวัตถุระเบิด, การส่งกำลังบำรุงสายสรรพาวุธ, ระบบควบคุมการยิง, อาวุธนำวิถี, ระบบอาวุธสมัยใหม่และฝึกปฏิบัติงานช่างระบบควบคุมการยิง, ช่างอาวุธและอุปกรณ์, ช่างสรรพาวุธหน่วยบิน, การบริการกระสุนวัตถุระเบิด และสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ 

ความก้าวหน้า

        สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิคทำลายวัตถุระเบิด และหลักสูตรเจ้าหน้าที่สรรพาวุธประจำอากาศยาน (ทั้งสองหลักสูตรถ้าได้รับการบรรจุจะได้เงินค่าฝ่าอันตรายเพิ่ม) และ
ยังสามารถออกไปทำงานการท่าอากาศยานต่าง ๆ เช่น ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้าใต้ดิน

อากาศโยธิน

(อย.)

๒ ปี

ศึกษาเกี่ยวกับ

        ยุทธวิธีการปฏิบัติการทางทหาร การป้องกันฐานบิน การป้องกันที่ตั้ง ผู้นำและการบังคับบัญชา การใช้อาวุธภาคพื้น การใช้อาวุธต่อสู้อากาศยาน การปฏิบัติการพิเศษ การโดดร่มจากอากาศยาน

ความก้าวหน้า

        ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาหลักสูตรรบพิเศษ

ทั้งในและนอกเหล่าทัพ บรรจุในหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสำคัญ
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีสิทธิ์สอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

สารวัตร

(สห.)

๒ ปี

ศึกษาเกี่ยวกับ

        กฎหมาย แบบธรรมเนียมทหาร การควบคุมและรักษาความปลอดภัย การต่อสู้ป้องกันตัว การตรวจค้น จับกุม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรบประชิด การปฏิบัติการในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง การรักษาความปลอดภัยในเมือง การใช้อาวุธทางภาคพื้น การยิงปืนพกระบบทำนองรบ การยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันและอารักขาบุคคลสำคัญ การขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับรถยนต์ ยุทธวิธีทหารสารวัตร และการโดดร่มจากอากาศยานทางยุทธวิธี

ความก้าวหน้า

        บรรจุเข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญมีเงินเพิ่มพิเศษ เจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษซึ่งมีเงินเพิ่มพิเศษ มีสิทธิ์สอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนได้มากที่สุดในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นนายตำรวจ นายทหารพระธรรมนูญ ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น นิติกร ทนายความ อัยการ และ
ผู้พิพากษา