สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนจ่าอากาศ

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ     

           ๑.  ได้รับจ่ายสิ่งของ ตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกำหนด

           ๒.  ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกที่ตั้งปกติ ตามที่ทางราชการกำหนด

           ๓.  ได้รับเงินเดือน เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘

           ๔.  ได้รับการประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ ๓ มื้อ โดยใช้เงินเบี้ยเลี้ยงบางส่วนเป็นค่าอาหาร

            ๕.  นักเรียนจ่าอากาศชั้นปีที่ ๑ ที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีสิทธิสอบแข่งขันขอรับทุน การศึกษา เพื่อศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศและศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช

 

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา   

           นักเรียนจ่าอากาศ เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและได้รับเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ และปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติ ตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

-----------------------------------