หลักฐานประกอบการรับสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร

(ผู้ที่ผ่านการสอบวิชาการ ต้องยื่นหลักฐานการสมัคร ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒)

          

           ๑.  ใบสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)

           ๒.  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร  

           ๓.  สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

                  ๓.๑  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงสัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ จำนวน ๑ ฉบับ หรือ

                  ๓.๒  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ จำนวน ๑ ชุด หรือ

                  ๓.๓  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด หรือ

                  ๓.๔  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ (ตามใบแบบใน ผนวก ข ของระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือพิมพ์จาก www.atts.ac.th) จำนวน ๑ ฉบับ หากปรากฏในภายหลังว่า ผลการเรียนของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนจ่าอากาศกำหนดไว้ ผู้สมัครต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

           ๔.  ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน ๒ ฉบับ (ตามใบแบบใน ผนวก ค ของระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือพิมพ์จาก www.atts.ac.th)

 

----------------------------------