การขอดูคะแนนสอบของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2560

เรียน ผู้ปกครองและผู้สมัคร ทราบ เนื่องจากโรงเรียนจ่าอากาศ เป็นหน่วยรับผู้สมัครแต่มิใช่หน่วยตรวจข้อสอบและเก็บรวบรวมคะแนน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กรมกำลังพลทหารอากาศ ที่จะรวบรวมคะแนนและเก็บรักษาไว้ สำหรับ กรณีขอดูคะแนนสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2560

สามารถกระทำได้ดังนี้
ผู้สมัคร ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอดูคะแนนสอบ พร้อมทั้งแนบ บัตรประจำตัวผู้สมัคร ในหนังสือต้องระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถ ส่งเอกสารให้ได้ และหมายเลขโทรศัพท์  ผู้สมัครจะส่งหนังสือด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ถึง สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ค.2560

สำนักงานรับสมัคร จะได้รวบรวม และส่งให้กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้จัดส่งคะแนนของแต่ละคน ให้ทางไปรษณีย์
หากมีข้อส่งสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-534-5266